June 21, 2018

Biserica evanghelică Mănărade

bisericaevanghelicamanarade

Monumentul istoric şi de arhitectură din centrul localităţii Mănărade are contraforturi şi ziduri de apărare, în stil gotic târziu.Aceasta a fost edificată în secolul al XIV-lea.

Biserica ortodoxa Spatac

bisericaortodoxaspatac

Biserica ortodoxă din Spatac a fost construită din piatră şi cărămidă în secolul al XVIII-lea şi a fost pictată cu o valoroasă frescă.

Crucea lui Iancu

crucealuiiancu

Străjuind înspre nord oraşul, pe un deal înalt şi vizibil din oricare punct al Blajului, se află un monument stilizat reprezentând evenimentele de la 1848 când, pe durata adunării naţionale, aici a staţionat o legiune de moţi care, în frunte cu Avram Iancu au supravegheat Câmpia Libertăţii.Crucea lui Iancu iniţială, înalta de patru metri, a [...]

Lacul Chereteu

laculchereteu

Pe partea opusă a şoselei ce duce la Târnăveni se află micul lac numit Chereteu, pe care l-a îndrăgit mult poetul Mihai Eminescu pentru pitorescul lui, petrecând multe ore de reverie pe malurile acestuia.

Teiul lui Eminescu

teiulluieminescu

La marginea nordică a oraşului, în apropierea şoselei ce duce spre Târnăveni, se află Teiul lui Eminescu, declarat monument al naturii.În primăvara anului 1866, marele poet a străbătut lungul drum, care lega Bucovina de cetatea culturii transilvanene.El dorea să vadă Blajul, despre care i-a vorbit atât de frumos profesorul său de limba română Aron Pumnul.Ajuns [...]

Capela Arhiereilor

capelaarhiereilor

În spatele Colegiului Naţional I.M.Clain se află Capela Arhiereilor, un valoros Pantheon al Blajului, ridicat în perioada 1925-1937 sub mitropolitul Vasile Suciu.Aici sunt îngropaţi episcopi şi mitropoliţi care s-au distins prin activitatea lor cărturărească şi filantropică.

Colegiul Naţional Inochentie Micu Clain

colegiulnationalinochentiemicuklein

Traversînd “Podul Minciunilor”(numit aşa deoarece aici se intâlneau femeile şi bârfeau), spre a urca pe Dealul Hula Blajului, în partea dreaptă se află clădirea impunatoare numită înainte “ Institutul Recunoştinţei”.Numele aminteşte de contribuţia pe care au adus-o elevii şi locuitorii din Blaj şi din împrejurimi la edificarea acestei clădiri.Edificiul a fost terminat în anul 1929 [...]

Stejarul lui Avram Iancu

stejarulluiavramiancu

Din Bulevardul Republicii se poate intra în Parcul Avram Iancu, de fapt un complex natural şi antropic .În partea stangă a parcului se află Stejarul lui Avram Iancu, declarat monument al naturii, a cărui vârstă, după tradiţie, depăşeşte 600 de ani, păstrându-se şi azi viguros şi impunător. Sub acest stejar, generalul Caraffa a dus tratative [...]

Centrul cultural “Iacob Mureşianu”

centrulculturaliacobmuresianu

În apropierea Casei Iacob Mureşianu, pe partea opusă a Bulevardului Republicii se află Centrul Cultural Iacob Mureşianu, clădirea fiind ornamentată cu un mare mozaic policrom cu tema “Istorie şi contemporaneitate”.

Casa Iacob Mureşianu

casaiacobmuresianu

Pe Bulevardul Republicii la numărul 47 se găseşte o clădire pe frontispiciul căreia sunt pictate patru muze reprezentând dansul, muzica, literatura şi poezia.Pictura aparţine lui Anton Zeiller, prieten al compozitorului.În această casa a locuit şi şi-a scris o parte din opera sa compozitorul Iacob Mureşianu, profesor de muzică la Blaj între anii 1886-1917.

Câmpia Libertaţii

campialibertatii

În lunca Târnavei Mari, situate în spatele catedralei şi a şcolilor, se află câmpia unde s-a ţinut Marea Adunare Naţionala de la 3/15 mai 1848. Tot aici, în anul 1911 s-au ţinut serbările semicentenarului ASTREI la care au luat parte numeroşi literaţi, oameni de ştiinţă şi cultură din toate provinciile româneşti, iar Aurel Vlaicu a [...]

Bisericuţa grecilor

bisericagrecilor

În imediata apropiere a podului ce traversează Târnava Mare, pe partea stangă se află “Bisericuţa grecilor”.A fost construită de către locuitorii din Blaj, pe locul unei vechi biserici din lemn.La înalţarea acesteia au contribuit şi negustorii macedo-români de religie ortodoxă, denumiţi de blăjeni impropriu “ greci”, de unde şi numele bisericii.Catapeteasma, sculptată artistic în 1776 [...]

Fosta Bibliotecă Centrală Arhidiecezană

fostabibliotecacentralaarhidiecenzana

Cladirea monumentală cu etaj alipită de casa lui Timotei a adăpostit renumita bibliotecă blăjeană ce cuprindea peste 70 000 de volume şi aproape 1 000 de manuscrise vechi.Ea a fost construită de Ioan Micu Moldovan, iar fondul de cărţi s-a strâns din donaţii şi din bibliotecile unor episcopi, ieromonahi, canonici şi dascăli blăjeni, care lăsau [...]

Casa Timotei Cipariu

casatimoteicipariu

Pe latura vestică a Pieţii 1848 se află o căsuţă modestă, cu un acoperiş în două planuri, pe frontispiciul căreia o placă comemorativă aminteşte că aici a trăit şi muncit cea mai mare parte din viaţa sa eruditul cărturar şi marele patriot Timotei Cipariu(1805-1887). În prezent clădirea adăposteşte sediul ASTRA.

Gradina botanică şcolară

gradinabotanica

În spatele catedralei se află renumita grădină botanică, înfiinţată în anul 1881, cea mai veche grădină botanică din lume înfiinţată pe lângă o şcoală secundară.Grădina botanică a luat fiinţă prin râvna profesorului naturalist Alexandru Uilăcan.Colecţia ei a fost îmbogăţită de urmaşii săi, din rândul cărora se remarcă marele savant botanist Alexandru Borza.Printre speciile de copaci [...]

Şcolile

scoala

Catedrala este inconjurată din trei părţi de clădirile fostei mănăstiri “ Sfanta Treime”, opera aceluiaşi arhitect vienez Martinelli.Mănăstirea a fost construită între anii 1741 şi 1747, cu ziduri groase şi boltiri arcuite.În această mănăstire au fost deschise în 1754 primele şcoli româneşti.Aceste clădiri, monumente istorice, a căror temelie a fost pusă tot de episcopul Inocenţiu [...]

Catedrala “ Sfanta Treime”

catedralasfantatreime

Piatra de temelie a fost pusă de episcopul Inocenţiu Micu-Klein în anul 1738, ca urmare a mutării sediului Episcopal de la Făgăraş la Blaj. Inocenţiu Micu-Klein încheie un contract cu arhitectul vienez Anton Eckhard Martinelli.În anul 1742, clădirea catedralei este aproape terminată în interior, iar în 1749 se finisează exteriorul.Slujbele nu încep a fi oficiate [...]

Centrul istoric

centrulistoric

Aici a fost locul adunării populare din zilele de 3 aprilie şi 12-14 mai 1848, aşa cum reiese şi din cunoscuta stampă (dealtfel singura pastrată) cu Marea Adunare Naţională de la Blaj.Astăzi, pe locul acesta se află un mic parc în care se încrucişează căteva alei, interesant prin aceea că grupează laolaltă cele mai importante [...]

Biblioteca documentară “ Timotei Cipariu”

bibliotecatimoteicipariu

La intrarea în curtea castelului, care se face printr-o poartă arcuită, se află o clădire cu etaj, vechea mânăstire “Bunavestire”.Edificiul, la început capelă a castelului, a fost ridicat în prima jumatate a secolului al XVII-lea de Simion Pecs.Mai târziu, în anul 1760, sub epicopul Aaron, clădirea este renovată dându-i-se aspectul actual şi adăpostind Seminarul diecezan [...]

Muzeul de istorie Augustin Bunea

muzeuldeistorieaugustinbunea2

În muzeul de istorie sunt expuse dovezi ce demonstrează continuitatea şi unitatea poporului român.O atenţie deosebită se acordă mărturiilor privind viaţa românilor în spaţiul carpato-dunărean şi caracterul latin al limbii române. Muzeul expune obiecte arheologice, mai ales neolitice, descoperite în diferite puncte din apropierea Blajului, cu precădere obiecte din ceramică.Acestea dovedesc prezenţa aici a unei [...]

Castelul Arhiepiscopal

castelularhiepiscopal

În partea de sud-vest a Pieţii 1848, se află vechiul castel nobiliar, cea mai veche clădire din oraş, monument istoric şi de arhitectură care adăposteşte în prezent reşedinţa Arhiepiscopului Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolice. Începuturile construcţiei aparţin secolelor XIII- XIV, fiind apoi complet refăcută în anul 1535 de către Georgiu Bagdi. Construţia [...]

Relieful

Oraşul Blaj este situat in valea largă a râului Târnava Mare.Vatra oraşului, care cuprinde aproximativ 200 de ha, se desfaşoară în formă de amfiteatru.În împrejurimi, relieful predominant este deluros, fiind alcătuit din culmi prelungi şi domoale, cu vărfuri cuprinse între 450 şi 550 de metri altitudine. La marginea nordică a oraşului Blaj, la altitudinea de [...]

Poziţia geografică şi căile de acces

harta

Municipiul Blaj, vechi centru cultural şi istoric, iar de curând important centru industrial al judeţului Alba, din partea răsăriteană a acestuia, este situat la confluenţa Târnavei Mari cu Târnava Mica, în sectorul sud-vestic al depresiunii colinare a Transilvaniei. El se află la contactul dintre Dealurile Târnavelor în nord şi Podişul Secaşelor la sud, în apropierea [...]