June 21, 2018

GHEORGHE ŞINCAI (1754-1816) – CTITORUL ŞCOLII ROMÂNEŞTI MODERNE

În calitate de tânăr profesor a predat poetica şi retorica la Gimnaziul din Blaj. Şansa de a se instrui la Colegiul de Propaganda Fide din Roma, a însemnat poarta deschisă spre cultura şi lumea ştiinţifică apuseană, dar mai ales ocazia de a căuta în biblioteci faimoase date şi informaţii cu privire la istoria neamului românesc. S-a întors după studii strălucite în Cetatea Eternă, la Blaj, via Viena, cu tomuri de documente şi extrase privind aspecte fundamentale asupra limbii şi trecutului neamului său. A devenit astfel istoric pasionat şi istoriograf, lingvist, gânditor politic şi ca un adevărat reprezentant al Şcolii latiniste de la Blaj şi-a închinat viaţa exclusiv renaşterii culturale a neamului românesc, istoriei şi marilor sale adevăruri: latinitate, continuitate, unitate.

Numit director al Şcolilor NaţionaleRomâne Greco-Catolice din Transilvania, în decurs de 12 ani a înfiinţat peste 300 de şcoli elementare pe care le-a înzestrat cu manuale, primele de acest fel pentru elevii români: „A B C sau BUCAVNA, spre folosul neamului românesc” (1783), „Prima Principia Latinae Gramatices” (1785), „Îndreptar către aritmetică” (1785) ş.a. Şincai a organizat cursuri de pregătire pentru învăţători, celor merituoşi acordându-le certificate de absolvire. Preocupat de instruirea ţărănimii în spirit iluminist, a alcătuit lucrări de însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, dar şi de combatere a superstiţiilor (Învăţătură firească spre surparea superstiţiei norodului). În HRONICA ROMÂNILOR ŞI A MAI MULTOR NEAMURI – prima isorie ştiinţifică a tuturor românilor, monument de erudiţie şi de date, tezaur de documente şi extrase din autori străini, găsite în arhive şi colecţii diverse privitoare la istoria noastră de la anul 86 până în 1739, Gheorghe Şincai, considerat un istoric modern în deplinul înţeles al cuvântului, a urmărit un singur ţel: demonstrarea nobleţei neamului său şi a legitimităţii istorice, a egalităţii lui în drepturi cu celelalte neamuri din Transilvania. Privind ELEMENTAE LINGVAE DACO-ROMANAE SIVE VALACHICAE, la ediţia a II-a (1805) Gheorghe Şincai nota: „În gramatica noastră daco-romană, ne-am străduit a demonstra în tot felul facerea limbii române din latină şi totodată pe cei ce cunosc bine Latina să-i învăţăm româna printr-o metodă mult mai uşoară”.

Hronica lui Şincai a fost tipărită de August Treboniu Laurian la mijlocul secolului al XIX-lea, moment ce i-a prilejuit scriitorului paşoptist George Sion să compună o odă:

Cronica lui Şincai ete un tezaur

Scump la tot românul cel adevărat…

Aşa apariţie n-are preţ de aur,

Are preţ de viaţă, merit nestemat

Originea noastră e glorificată

Faptele antice lumei dovedesc

Ce au fost strămoşii noştri altădată

Şi ce merit are neamul românesc!